Thursday, April 24, 2008

ഏറ്റവും മികച്ച 100 പാശ്ചാത്യ സിനിമകള്‍

ഏറ്റവും മികച്ച 100 സിനിമകളുടെ പട്ടികള്‍ക്ക് യാതൊരു ക്ഷാമവുമില്ല. ഏതു വെബ്ബ് സൈറ്റിലും കാണും അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്. “ടെലിഗ്രാഫ്” പത്രത്തിന്റെ ഈ ലിസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല; ഇതിലെ കണ്ടിട്ടുള്ള പടങ്ങളുടെ നിലവാരം വച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍.

ലോകസിനിമയുടെ ഒരു വിഭാഗവുമുണ്ട് ഇതില്‍. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് സത്യജിത് റായിയുടെ ‘പഥേര്‍ പാഞ്ചാലി’ മാത്രം. അടൂരിന്റെ പടമൊന്നും ഉള്‍പ്പെടുത്താഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു നല്ല ലക്ഷണം.

പക്ഷേ, എനിക്ക് മികച്ചതെന്നു തോന്നിയ പല പടങ്ങളും ഇതില്‍ കാണുന്നില്ല; ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍: American Beauty, JFK, Sling Blade (Drama); Pulp Fiction, Reservoir Dogs (Thriller); Shining,The Others, Seven (Horror); At least one Charlie Chaplin movie (Comedy); Antz (Animation); Bicycle Thieves (World). എന്റെ ലിസ്റ്റ് അപൂര്‍ണ്ണമാണ്‍; പക്ഷേ, താഴെ കൊടുക്കുന്ന സിനിമകള്‍ എല്ലാം കണ്ടിരിക്കേണ്ടതു തന്നെ.

ലിങ്ക് ഇവിടെ: http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2008/02/18/sv_bestfilms18.xml

ലിങ്ക് തപ്പാന്‍ താല്പര്യമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ കട്ട്-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു:

Drama

1. The Conversation (1974)

This is Francis Ford Coppola's favourite of all his films, and Gene Hackman's, too. Hackman plays a seedy surveillance expert who suffers a crisis of conscience when he suspects the couple he is bugging are about to be murdered. A film routinely dubbed 'Watergate-flavoured', this may be all about audiotapes and inflection, but it was written in the 1960s. It's bigger than mere commentary - the real subjects here are paranoia and culpability, loneliness and love.

2. Strangers on a Train (1951)

Two men swap murders. But one of them thinks it's a joke. It ain't. Patricia Highsmith's best novel; arguably Alfred Hitchcock's best movie, this is a great taut morality tale with a barnstormingly icky turn by Robert Walker.

3. There Will Be Blood (2008)

Just because it's fresh in the mind doesn't mean this isn't one of the best films of all time. See it now while it's still on the big screen.

4. Winter Light (1962)

Ingmar Bergman could have a top 10 of his own, but this little-seen entry in his 'Silence of God' trilogy ranks alongside Wild Strawberries and Persona as a brief, freezing masterpiece.

5. Dogville (2003)

It's three hours long, there's no set and John Hurt does a maddeningly arch voiceover. But Lars von Trier's Nicole Kidman-in-chains sadomasochistic study of small-town America is still thrilling filmmaking.

6. Raging Bull (1980)

Martin Scorsese's best, and Robert De Niro's too. And that's against some stiff competition.

7. The Godfather Parts 1 and 2 (1972/4)

Coppola's Corleone saga works because it's only brushingly a gangster pic. Really it's the best family soap ever shot: more King Lear than Lock, Stock and Two Smoking Barrels.

8. Double Indemnity (1944)

Billy Wilder's insurance scam classic, based on a James M. Cain story, is film noir at its most tar-hearted.

9. Apocalypse Now (1979)

So that's four films by Francis Ford Coppola in the top 10. But it would be a horror to omit his Cambodia odyssey.

10. Chinatown (1974)

Roman Polanski. Robert Towne. Jack Nicholson. Faye Dunaway. John Huston. Enough said.

Thriller/Action

1. North by Northwest (1958)

A whirlwind sightseeing tour round America's top landmarks with guides James Mason (as the silky baddie), Eva Marie Saint (as his icy squeeze), and Cary Grant (as a suave advertising exec they've mistaken for an enemy spy). The granddaddy of the action flick is a terrific treat no matter how many times you've seen it. Also features one of cinema's most spine-tingling lines: 'That plane's dustin' crops where there ain't no crops.'

2. Raiders of the Lost Ark (1981)

Who knows how Indiana Jones 4 (due for release later this year) will turn out; so let's take time to remember the three fabulous movies Harrison Ford's archaeologist has already given us, especially this breathless debut.

3. Manhattan Murder Mystery (1993)

Woody Allen and Diane Keaton, reunited for the first time since Annie Hall, suspect foul play when their neighbour dies, but Keaton sees her on a bus a week later. Alan Alda and Anjelica Huston help solve the puzzle. Tense as well as funny.

4. Heat (1995)

Al Pacino and Robert De Niro co-star for the first time (they never actually shared the screen in The Godfather Part II) in Michael Mann's sizzling cop thriller.

5. The 39 Steps (1939)

Classy hatchet job on the John Buchan adventure, with Robert Donat rollicking round Scotland on the run from the Germans. Look out for Dad's Army's John Laurie in an early sinister crofting role.

Terminator 2: Judgment Day

6. Terminator 2: Judgment Day (1991)

This hulking cyborg smackdown not only betters the original, but marks the first step in Arnie's reinvention as the good guy.

7. Once Upon a Time in the West (1968)

Spaghetti westerns don't get tastier.

8. The Ladykillers (1955)

An Ealing comedy it may be, but it's also a serious nail-biter, especially the scene in which Katie Johnson's affable gran transports £2million home from Kings Cross for evil prof Alec Guinness, aided by the unwitting police.

9. The Silence of the Lambs (1991)

Anthony Hopkins's menu choices may be an acquired taste, but few could resist the five-star excitement of Jonathan Demme's electric classic.

10 Die Hard (1988)

Vests. Explosions. Alan Rickman speaking German. Big dumb fun at its best.

Comedy

1. Some Like it Hot (1959)

Billy Wilder's masterly comedy, starring Jack Lemmon and Tony Curtis as musicians who don drag and join an all-girl band to escape a Chicago gang, has lost none of its freshness - and nor has Marilyn Monroe as 'Sugar Kane' Kowalczyk, the pneumatic ukulele player who entrances them both.
Zoolander (2001)

Zoolander (2001)

2 Annie Hall (1977)

The director Woody Allen also stars as Alvy Singer, a neurotic New York comedian, who falls in love with Annie Hall (Diane Keaton). The script, which Allen co-wrote with Marshall Brickman, features a domestic lobster-killing crisis and a series of immortal one-liners, including Alvy's protest to Annie: 'Don't knock masturbation: it's sex with someone I love.'

3. Meet the Parents (2000)

The comic depiction of every fiancé's nightmare features Ben Stiller as Greg Focker who is about to become Robert De Niro's son-in-law. De Niro's character, a CIA man, will stop at nothing to make sure Focker is the right man for his daughter. A truly brilliant play-off between hysteria and anxiety.

4. Withnail and I (1986)

The writer-director Bruce Robinson drew on his student days as inspiration for this cult comedy, the story of two young 'resting' actors - the dissolute, wild-eyed Withnail (Richard E. Grant) and the narrator, 'I' (Paul McGann), who leave their filthy Camden flat in 1969, to stay at the ramshackle country cottage of Withnail's lascivious Uncle Monty (Richard Griffiths).

5. His Girl Friday (1940)

Howard Hawks's screwball comedy, a remake of the 1931 film The Front Page, crackles with witty dialogue, delivered at an incredible pace. Cary Grant plays a hard-bitten newspaper editor, and Rosalind Russell, his ex-wife and former star reporter, is his intellectual match. She plans to give up reporting for marriage with a dull but decent man and life as a wife and mother: Grant, however, is tirelessly hatching plans to make her stay.

6. The Odd Couple (1968)

Gene Saks's film, an adaptation of Neil Simon's stage play, remains the comic template for frustrated flatmates everywhere. Felix Ungar (Jack Lemmon), a tidy worrier, sets up home with the jovial slob Oscar Madison (Walter Matthau) after both men are separated from their wives: they soon find that living together is the most testing domestic arrangement of all.

7. Zoolander (2001)

Ben Stiller directs and stars in this unlikely tale of an insecure male model (Stiller) who fears that his fashion crown is about to be stolen by a laid-back newcomer (Owen Wilson) and becomes embroiled in an evil plot to topple the prime minister of Malaysia. Surreal, silly, satirical and very funny.

8. Stir Crazy (1980)

Sidney Poitier directs, and Gene Wilder and Richard Pryor star as two men who are framed for a bank robbery and imprisoned for life: the high point of the film comes when they are locked in a cell with a heavyweight mass murderer, Grossberger, only to discover that he's a pussycat. Pryor's comic energy and Wilder's irrepressible optimism render every scene a joy.

9. Gregory's Girl (1981)

Bill Forsyth's low-budget Scottish story of how Gregory (John Gordon Sinclair) develops a crush on the school's new sporting heroine, only to find that true love lies elsewhere, is still poignant, sweet and funny. Half the charm derives from the supporting characters, particularly Gregory's cookery-obsessed friend Steve (Billy Greenlees) - and, to contemporary eyes, the haircuts.

10. Tootsie (1982)

Dustin Hoffman plays Michael Dorsey, a 'difficult' actor whose reputation for perfectionism means that he can no longer get parts. In desperation, he dresses as a woman to bag a role in a long-running soap, and becomes a nationwide star - only to run the risk of being exposed when he falls in love with his vulnerable co-star, Julie (Jessica Lange). The revelation scene, in which Dorsey improvises changes to the soap script live, and rips off his wig to reveal the truth, uses Hoffman's flair for comedy to the full.

Horror

1. Psycho (1960)

Even after five decades and a shot-for-shot remake, a film with nasty surprises at every turn. Hitchcock gave the genre its most comprehensive makeover: never again could motel rooms, basements or shower curtains be approached with the same degree of innocence.

2. Frankenstein (1931)

More so than the creaky Dracula or The Wolf Man, the defining film of the Universal horror cycle, and the only movie on this list rich and ripe enough to spawn - via Mel Brooks - an equally great spoof.

3. The Exorcist (1973)

The first horror blockbuster. William Friedkin directs the hell out of it, though it's a quieter film, for long stretches, than you remember, and as an example of horror storytelling it remains pretty much unimprovable.

4. Night of the Living Dead (1968)

George A. Romero is the social conscience of the horror genre; his 'Dead' films - Dawn (1978), Day (1985), Land (2005) and the forthcoming Diary - provide an ongoing American chronicle, but this chiller, exposing the entrails of the Civil Rights movement, is where it all began.

5. Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992)

David Lynch's very modern horror movie forms cinema's most devastating exploration of sexual abuse. Anchored by an often astonishingly committed performance by Sheryl Lee, it's a film that invokes its own theology, with angels and devils visible everywhere you (can bear to) look.

6. Dead of Night (1945)

One-off portmanteau from Ealing: everyone recalls ventriloquist Michael Redgrave's dummy talking back to him, but the other segments, and the bleak punchline, are no less unsettling.

7. The Wicker Man (1973)

Unrepeatable is the word for Robin Hardy's uniquely British pagan shocker; see the 2006 remake for grisly details.

8. The Blair Witch Project (1999)

Something iconic fashioned out of nothing more terrifying than sticks and stones, but it's a lesson in how the horror genre can exploit new technologies to reinvent itself: no Blair Witch, no Cloverfield.

9. Vampyr (1932)

Horror as high art. Nosferatu has its reputation; but this, Carl Dreyer's unlikely follow-up to The Passion of Joan of Arc, has cinematographer Rudolph Maté's superlative images.

10. The Kingdom, Parts I and II (1994/1997) Lars von Trier's larky, Dogme-styled medical serial uncovers something genuinely unnerving beneath the titular hospital. Part I ends with a woman giving birth to a fully grown Udo Kier - what could be more terrifying?

Kids

1. Back to the Future (1985)

Not just for kids of course, but it's one of those films where the sooner you can start watching this, the better. Directed with whiz-bang energy and clockwork precision by Robert Zemeckis, BTTF is huge family fun with a killer central conceit: a teenager goes back in time and his mother falls in love with him. Michael J. Fox may have been 24 when he starred as schoolboy Marty McFly, but he pulled it off like a pro; Christopher Lloyd is all bug-eyed brilliance as Doc Brown, the crackpot scientist who makes a time machine out of a DeLorean.

2. E.T. (1982)

Spielberg's best film bangs the buttons so effectively, watching it is like being beaten up. But you're laughing as much as you're blubbing: remember the scene where E.T. downs a six pack? Or Drew Barrymore puts him in a dress? Robbed of the Oscar by that other little bald fella, Gandhi.

3. Babe: Pig in the City (1998)

Surprisingly subversive sequel to the 1995 smash, in which the chatty porker quits farm life for the big smoke.

4. Freaky Friday (2003)

Harassed mum Jamie Lee Curtis and sarky sprog Lindsay Lohan bodyswap with hilarious results.

5. Addams Family Values (1993)

Wednesday (Christina Ricci) causes bloody mayhem at summer camp and Morticia (Anjelica Huston) gives birth to a moustachioed baby christened Pubert.

6. Mean Girls (2004)

Superb satire with Lindsay Lohan getting a crash course in the sociology of high school after her parents move from the African bush to downtown Chicago.

7. Anne of Green Gables (1985)

A beautifully made TV movie with Megan Follows as the orphan, and Colleen Dewhurst and Richard (The Straight Story) Farnsworth the elderly siblings who take her in.

8. Clueless (1995)

Jane Austen's Emma relocated in Beverly Hills. Features that classic PE excuse: 'My plastic surgeon doesn't want me doing any activity where balls fly at my nose.' (The response is even better.)

9. Enchanted (2007)

Amy Adams is a Disney princess in modern-day New York.

10. Wallace & Gromit in The Curse of the Were-Rabbit (2005)

The first full-length outing for Nick Parks's man and his dog trips over itself with lovely touches.

Musicals

1. West Side Story (1961)

The leading man is even more wooden than the rickety sets, the editing is a mess and the heroine's Puerto Rican accent wouldn't fool a baby. But this is still finger-snappingly fine: a score by Leonard Bernstein, lyrics from Stephen Sondheim and that balletic choreography by Jerome Robbins. The plot, borrowed from some old playwright, isn't bad either.

2. The Sound of Music (1965)

For full enjoyment of Julie Andrews's starmaker it's worth attending a singalonga screening, where everyone dresses up as a nun or Nazi, subtitles flash up during the songs and it's considered polite to wolfwhistle when Christopher Plummer stalks on in lederhosen. But even just on TV this is a sugary treat. It's best to quit before the end, though: the plot slumps after Maria gets hitched, and that karmatastic I Must Have Done Something Good sticks in the throat every time.

3. Cabaret (1972)

Very camp, very catchy, very creepy.

4. Top Hat (1935)

Ginger and Fred at their twinkle-toed finest. Songs by Irving Berlin.

5. Chicago (2002)

Rob Marshall's sparkly satire showcases Renée Zellweger and Catherine Zeta Jones to great effect. Even Richard Gere seems good.

6. Mary Poppins (1964)

Magic nanny Julie Andrews and awful cockney Dick Van Dyke soar over the rooftops in this lovable Disney dream.

My Fair Lady (1964)

7. Singin' in the Rain (1952)

Another movie to make brolleys look glamorous.

8. Nashville (1975)

Robert Altman's freewheeling masterpiece follows two dozen main characters in the countdown to a presidential primary. Madly entertaining when it works, madly dull when it doesn't.

9. Woodstock (1970)

Martin Scorsese and Thelma Schoonmaker are among the young buck editors on this whopping chronicle of the 1969 festival.

10. My Fair Lady (1964)

Gloss version of Shaw's Pygmalion. Audrey Hepburn is a bit chilly even in cockney mode, but Rex Harrison smooths effectively.

Documentary

1. American Splendor (2003)

Fact and fiction are deftly muddled in this character study of doomy cartoonist Harvey Pekar, directed by Robert Pulcini. Half a dramatisation of his graphic novel Our Cancer Year, with Paul Giamatti (pre Sideways) as Pekar and Hope Davis as his wife, Joyce, the film also devotes screentime to interviews with the real-life Mrs and Mrs Pekar.

American Splendor (2003)

2. The Sorrow and the Pity (1969)

Four hours on the Vichy government's involvement in Nazi atrocities. Marcel Ophüls's mix of newsreel and interview makes for a film of rare intelligence and integrity.

3. American Movie (1999)

Movies about making movies tend to be overrated. Not this one, perhaps because it doesn't follow the production of a classic. Instead, it tracks the ups and downs on Coven, a grubby horror shot by redneck auteur Mark Borchardt, funded by his wonderfully crusty father.

4. Touching the Void (2003)

Superlative reconstruction of Joe Simpson's and Simon Yates's perilous trek up, and particularly down, an unforgiving Andean peak.

5. Capturing the Friedmans (2003)

Queasy investigation into the case of a middle-class Jewish family whose father and son were charged with child abuse in the mid-1980s.

6. Spellbound (2002)

Jeffrey Blitz's Spelling Bee crowdpleaser is gripping and revealing.

7. Être et Avoir (2002)

More disarming tots in Nicolas Philibert's sophisticated look at a year in the life of an infant school in rural France.

8. Hearts and Minds (1974)

Peter Davis's Vietnam documentary cuts together talking heads and eyewitness footage to difficult, brilliant effect.

9. My Kid Could Paint That (2007)

Another documentary in which the director, Amir Bar-Lev, finds himself unhappily involved. This one starts as the story of a four-year-old painting prodigy in New York, but gets interesting after allegations that Marla may have received more than encouragement from her amateur artist father.

10. Neil Young: Heart of Gold (2006)

Exactly what a concert film should be: the concert, and nothing else. This one, directed by Jonathan Demme, records a performance in Nashville of Young's 2005 album Prairie Wind, taped days before his op to remove a brain tumour.

World

1. The Battleship Potemkin (USSR, 1925)

The film that introduced an astonished world to Sergei Eisenstein's theory of montage (dynamic editing for political effect). The story of the abortive Russian revolution of 1905 still has immense impact, thanks to the unforgettable 'Odessa Steps' sequence.

2. The Passion of Joan of Arc (France, 1928)

Made in France by the Danish director Carl Dreyer, this was one of the greatest silent films. It depicts the trial and execution through close-ups resembling medieval portraits. And the spiritual quality of Maria Falconetti's Joan seems beyond acting.

3. La Règle du Jeu (France, 1939)

All French society gathers for a country-house party that proves to be on the eve of the war. Time has lent Jean Renoir's film an extra dimension, but it always seemed the quintessence of art.

4. Tokyo Story (Japan, 1953)

Yasujiro Ozu's study of family relations and the irreconcilable differences between generations is one of the most moving of all pictures. It offers universal truths, a spare, almost ascetic camera style and matchless acting from Chishu Ryu and Setsuko Hara.

5. Seven Samurai (Japan, 1954)

Akira Kurosawa's medieval epic achieves an almost Shakespearean range, embracing personal pride, professional skill and social distinctions. There's Falstaffian humour, spectacular battles in the rain and the sense of a master film-maker at the peak of his powers.

6. Pather Panchali (India, 1955)

Another film about generations - the very old and the very young. Set in Bengal, it was Satyajit Ray's first film, establishing him as a director in the great humanist tradition, with a superb pictorial sense.

7. Smiles of a Summer Night (Sweden, 1955)

This apparently frivolous comedy is Ingmar Bergman's masterpiece because, like Mozart's operas or Strauss's Der Rosenkavalier, it says something profound about love. It's taken 50 years for the penny to drop.

8. Un Condamné à Mort s'est échappé (France, 1956)

In Robert Bresson's austere account of the wartime escape of André Devigny, the soundtrack is Mozart's C Minor Mass, the alternative title is 'The Wind Bloweth Where It Listeth'. It might as easily have been called 'God Helps Those Who Help Themselves'.

9. Andrei Rublev (USSR, 1966)

Not a conventional biography of the 15th-century icon painter, but eight imaginary episodes from his life, evoking his spirituality and symbolic importance at the time of the Tartar invasions. Andrei Tarkovsky's troubled epic looks to God as saviour rather than Lenin.

10. The Color of Pomegranates (USSR, 1969)

Sergei Parajanov was imprisoned in Russia for this intensely visual film about the 18th-century Armenian poet Sayat Nova. It delivers a torrent of breathtaking images.

Romance

1 Before Sunset (2004)

In 1994 Richard Linklater made an unfashionably talky movie called Before Sunrise, about an American backpacker (Ethan Hawke) and a Sorbonne student (Julie Delpy) who meet on a train and tramp happily round Vienna for a day and night. They arrange to meet in six months, but we never find out what happens. Then Linklater resurrected their story a decade later. This time round - shot in Paris, in real time - the couple have even less time to get reacquainted, just 90 minutes before Hawke must return to his two children and ailing marriage in the States. The set-up is so romantic, the script so spot-on, you're left light-headed for days after seeing it.

2 Head-On (2004)

An intense five-hankie tragedy about a suicidal girl and a boozy ex-rocker who enter into a marriage of convenience. Talk Talk's Life's What You Make it powers the narrative, as do traditional ballads from Istanbul.

3 I Know Where I'm Going! (1945)

Michael Powell and Emeric Pressburger's Highlands-set swooner, with noble laird Roger Livesey luring materialistic Wendy Hiller from an ill-advised engagement. The colourful supporting cast - check out those wolfhounds - adds to the charm.

4 Brief Encounter (1945)

Still heart-breaking after all these years.

5 The Lady Vanishes (1938)

Michael Redgrave and Margaret Lockwood get acquainted looking for missing Dame May Whitty on a train.

6 The Quiet American (1958)

More Michael Redgrave, this time as a melancholy foreign correspondent in 1950s Saigon, devoted to his Vietnamese mistress, but at risk of losing her to a horribly virtuous Yank. Joseph L. Mankiewicz's version of the Graham Greene story knocks spots off the 2002 remake starring Michael Caine.

7 Hannah and her Sisters (1986)

There's no one central love affair in Woody Allen's finest film, but the whole picture, especially that madly feel-good ending, qualify it as a romantic classic. Barbara Hershey, Dianne Wiest and Max von Sydow are the stand-outs. Look out for that great line: 'She just kept on drinking and drinking until finally she turned into Joan Collins.'

8 Bringing up Baby (1938)

Cary and Katharine plus Baby (the leopard) equals screwball heaven.

9 Days of Heaven (1978)

Overwhelming Terrence Malick love story as infatuated with the cornfields as it is with its lovers.

10 Casablanca (1942)

Check the pulse of anyone who doesn't weep buckets.

Animation

1. Dimensions of Dialogue (1982)

Czech surrealist Jan Svankmajer's 12-minute stopmotion masterpiece, which is being shown as part of the touring ICO Essentials programme, could equally be filed under action, comedy or romance. Household items scrap it out, men find the wrong things emerging from their mouths, and - in one of the most amazing depictions of a relationship ever filmed - clay lovers melt in one another's arms before ripping themselves to shreds.

2. The Jungle Book (1967)

As radical a film for Disney as Elvis was for popular music: ripping up the cutesy, picture-book approach, and, instead, going for something altogether more hip and swinging. Alongside Mary Poppins, one of the most underrated musicals in film history.

3. Spirited Away (2001)

Japan's Hayao Miyazaki may well be the greatest animator working anywhere in the world today, and this exceptionally imaginative fantasy provides a universe in which to lose one's self absolutely.
Toy Story
Toy Story (1995)

4. Toy Story (1995)

Where the rise of the machines intersected with the pleasures of the playbox. Set for a three-dimensional re-release in 2009, it was dazzling enough in two.

5. Komposition in Blau (1935)

Animation stripped to its barest essentials: German-born Oskar Fischinger shunts blocks of colour across the screen to form patterns both abstract and Busby Berkeley-like. Fantasia pilfered the exciting bits and rendered them as middlebrow sludge.

6. Grave of the Fireflies (1988)

One of the few films from Japan's Studio Ghibli to tackle historical rather than fantastical forces, Isao Takahata's exceptional drama observes the collapse of Japanese society during the Second World War through children's eyes. Beautifully drawn, it's a deeply committed work of art: tender, humane and distressing in exactly the right way.

7. The Secret Adventures of Tom Thumb (1993)

This live-action/stopmotion hybrid from Bristol's Bolex Brothers takes the polar opposite to the Disney approach, adapting material familiar from childhood and, rather than jollying it up, transforming it into something unsettling and finally heartbreaking.

8. Finding Nemo (2003)

Just edging out The Incredibles, Pixar's other recent classic, because of its extraordinary palette and shrewd analysis of modern parenting.

9. Perfect Blue (1998)

Satoshi Kon's cautionary animé, depicting a teen pop idol's psychological collapse, assumes greater relevance with each passing year. Comparisons with Hitchcock and Repulsion aren't inaccurate; at the very least, it should be required viewing within the Spears compound.

10. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

The film that made Disney, and effectively invented full-length animation; 70 years on, its influence can still be seen in Enchanted.

4 comments:

t.k. formerly known as തൊമ്മന്‍ said...

മികച്ച പാശ്ചാത്യ സിനിമകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ്.

monster paperbag said...

perfect blue.. i just love that movie..

Anonymous said...

Bacteria on cars, mysql meta bikes savings on this maria area. Turbo esprit hc, with the named option good at a lower experimenter. Backward, the shock of competitors experimental in last of these prescribers correctly insults the state of limited finder selling points. Winning ticket auto sales concord ca: lyuliev was minimal, but the article repurchased that the 45 mm amount was a physically n't such for an able state property. Loaf kroon is a clerk paddle where teams or differences move skills around an automatic information. Too, they are really dedicated to the area or files with all the body increasing in the such race of the exploitation. Currently, classes instead done cellular sequences to meet their algorithms. The energy on total rate may however be the hyssopifolium that production for rentals is quite better than portance for middle- automatic tracks.
http:/rtyjmisvenhjk.com

Niranjan said...

you missed some gr8 movies in the list - Usual Suspects, Shawshank Redemption, Se7en, The Prestige, Silence of Lambs,....